top of page
Anchor 3

Biomechanika i ryzyko powstania obrażeń. 

 

Obrażenia ciała i utrata zdrowia to znacznie bardziej poważne następstwa wypadku komunikacyjnego, aniżeli uszkodzenia samochodu. Odszkodowania z tego tytułu przekraczają kilkanaście a niekiedy nawet kilkadziesiąt razy koszty naprawy pojazdu. Z tego też powodu prawidłowe określenie skutków medycznych i stopnia obrażeń uczestników wypadku ma obecnie olbrzymie znaczenie.

 

 

ekspertyza wypadku drogowego Tomasz Mikos symulacja komputerowa biomechanika obrażeń www.tomaszmikos.pl
ekspertyza wypadku drogowego Tomasz Mikos symulacja komputerowa biomechanika obrażeń www.tomaszmikos.pl

W tym procesie istotną rolę odgrywają eksperci zajmujący się rekonstrukcją zdarzenia, ponieważ tylko dokładne odtworzenie toru ruchu pojazdu podczas wypadku pozwala na określenie rzeczywistego kierunku przemieszczania się ciał pasażerów w pojeździe. To z kolei pozwala zweryfikować, jakimi częściami ciała mogli oni kontaktować z elementami wnętrza kabiny i czy mogło to doprowadzić do powstania urazów. Do eksperta inżyniera należy także określenie wartości przyspieszeń i sił, jakie oddziaływały na ciała w czasie tego ruchu oraz porównanie ich z wartościami granicznymi ustalonymi na drodze eksperymentalnej. Tak przygotowany komplet danych, obok zebranej w sprawie dokumentacji medycznej, stanowi niezwykle istotne źródło informacji, niezbędne do prawidłowej oceny ciężkości obrażeń. 

ekspertyza wypadku drogowego Tomasz Mikos symulacja komputerowa biomechanika obrażeń www.tomaszmikos.pl
Tomasz Mikos Rekonstrukcja Wypadków Drogowych www.tomaszmikos.pl
ekspertyza wypadku drogowego Tomasz Mikos symulacja komputerowa biomechanika obrażeń www.tomaszmikos.pl

W ilościowym określeniu intensywności urazów kluczowe znaczenie odgrywają kryteria liczbowe, które zostały opracowane indywidualnie dla każdej części ciała. 

Najbardziej narażone w czasie wypadku są głowa oraz kręgosłup, zwłaszcza w części szyjnej. Przy określeniu obrażeń głowy zastosowanie znajduje wskaźnik HIC (Head Injury Criterion), którego wartość ustala się na podstawie scałkowanego przebiegu przyspieszenia w czasie trwania impuslu uderzenia.  W przypadku kregosłupa szyjnego analizie poddawane są zarówno wartości momentów gnących jak i sił działających wzdłuż jego osi.

Analogiczną ocenę narażenia na urazy przeprowadza się dla mostka i klatki piersiowej, miednicy oraz nóg i stóp. 

bottom of page